Kohaliku omaalgatuse programm (KOP)

Kohaliku omaalgatuse programm.

Kohaliku omaalgatuse programmi (KOP) eesmärk on tugevate ja omaalgatusel põhinevate kogukondade tekkimine ja püsimine.
 
Programmi viiakse ellu kahe meetmete kaudu:
 
Meede 1 - kogukonna areng - toetatakse tegevusi, millega panustatakse kogukonnaliikmete teadmiste ja oskuste kasvu, kogukonna identiteedi tugevnemisse ja tõhusama koostöö tekkesse.
 
Meede 2 - elukeskkonna ja kogukonnateenuste arendamine - toetatakse tegevusi, millega panustatakse kogukonnaliikmete ühistegevust soodustavate avalikus kasutuses olevate objektide rajamisse ja arendamisse ning kogukonnaliikmetele vajalike teenuste pakkumisse.
 
Toetuse taotlejaks saavad olla programmi nõuetele vastavad ja avalikes huvides tegutsevad mittetulundusühingud ja sihtasutused, mille asutajaks ega liikmeks ei ole kohaliku omavalitsuse üksus ega riik.
·  Toetuse taotleja peab tegutsema küla, aleviku, alevi, valla, linna või asumi kogukonna huvides.
·   Maakondlikke ühendusi toetatakse juhul, kui ühendus on maakonnas tegutsevaid ühendusi liitev programmi eesmärki täitev katusorganisatsioon.
 
Programmi määruse seletuskiri
Hindamismetoodika

2018.aasta kevadvooru taotlusvormid ja eelarvevormid:

TAOTLUSVORM meede 1- Kogukonna areng 
EELARVEVORM  meede 1- Kogukonna areng

TAOTLUSVORM meede 2 - Elukeskkonna ja kogukonnateenuste arendamine
EELARVEVORM meede 2 -Elukeskkonna ja kogukonnateenuste arendamine


2018.aasta kevadvooru aruandevormid:

Meede 1 -sisuaruanne
Meede 1-kuluaruanne

Meede 2-sisuaruanne
Meede 2-kuluaruanne

Vajalik abimaterjal hea taotluse koostamiseks:

Läänemaa KOPi infopäeva esitlus

Vabaühenduste projektitaotluse koostamise juhend
Kommenteeritud taotlusvorm meede 1
Kommenteeritud taotlusvorm meede 2Läänemaa KOPi maakondliku komisjoni koosseis

Info rahastatud projektide elluviijatele. Avalikust tuleb projekti tegevustest ja tulemustest teavitada: "Toetatud kohaliku omaalgatuse programmist".
 
Lisainfo ja projektide nõustamine:
Tiina Ojamäe
MTÜ konsultant
Lääne-Eesti Arenduskeskus
tel 56352591
tiina@lak.ee

 


LIITU UUDISKIRJAGA
«
»

Järgmised sündmused Events archive

Leia meid Facebookist! 


Läänemaa Arenduskeskus viib ellu meetme "Piirkondade konkurentsivõime tugevdamise" tegevuse
"Piirkondlikud algatused tööhõive ja ettevõtlikkuse edendamiseks"
Lääne maakonna piirkondlike algatuste tugiprogrammi.
Tugiprogramm sisaldab kolme alategevust: 
1) mikroettevõtete võimekuse tõstmine - turunduse tõhustamine
2) maakonna turundus ja investorteenindus
3) Läänemaa Haridusuuendus noorte ettevõtlikkuse edendamise toena.