Sotsiaalteenused

Sotsiaalministeeriumi tellimusel, Euroopa Liidu Sotsiaalfondi toetusel  meetmest „Tööturul osalemist toetavad hoolekandeteenused“ kaardistasid arenduskeskused sotsiaalhoolekandeteenuste osutamise hetkeolukorra maakondade lõikes ja tõid maakondlikes analüüsides välja sotsiaalteenuste osutamise ja arendamise vajadused perioodil 2016-2020.

Sotsiaalministeeriumi ja arenduskeskuste partnerluse põhjuseks oli ka vajadus määratleda omavalitsuse piiridest suuremate koostööpiirkonnad teenuste pakkumiseks taotlusvoorude avamise eeltingimusena. 

Sotsiaalhoolekande teenuste maakondlik kaardistus toimus ajavahemikul november 2015 – jaanuar 2016

Uuriti: 
•Demograafilised trendid
•Ülevaade pakutavatest teenustest
•Teenusvajaduse hindamine
•Teenuse delegeerimise praktikad
•Teenuste integreerimise praktikad
•Teenuste kättesaadavus
•Teenuste rahastamisallikad
•Teenuste kvaliteediarendus
•Peamised probleemid teenuste osutamisel ja arendamisel
•Teenuste arendusplaanid
 
•Kuidas edendatakse KOV üksuste koostööd piiriüleste teenuste osutamisel ning suurendatakse teenuste kättesaadavust?
•Koostöö teiste sektoritega, esindusorganisatsioonidega ja huvigruppidega, nägemus huvigruppide kaasamisest;
•Tegevused ja teenused, mida on plaanis eelisarendada erivajadustega, hoolduskoormusega ja toimetulekuraskustes inimestele (sõltumata avatud taotlusvoorust);
•Rahastamisallikad ja- viisid hoolekandeteenuste arendamisel ja osutamisel;

LIITU UUDISKIRJAGA
«
»

Järgmised sündmused Events archive

Leia meid Facebookist! 


Läänemaa Arenduskeskus viib ellu meetme "Piirkondade konkurentsivõime tugevdamise" tegevuse
"Piirkondlikud algatused tööhõive ja ettevõtlikkuse edendamiseks"
Lääne maakonna piirkondlike algatuste tugiprogrammi.
Tugiprogramm sisaldab kolme alategevust: 
1) mikroettevõtete võimekuse tõstmine - turunduse tõhustamine
2) maakonna turundus ja investorteenindus
3) Läänemaa Haridusuuendus noorte ettevõtlikkuse edendamise toena.