PATEE 201730.12.2016 EASi poolt heaks kiidetud projekt "Läänemaa PATEE 2017" viib ellu Läänemaa kolmeaastase tugiprogrammi tegevused.

Projekti  eesmärgiks on
  1. Läänemaa mikroettevõtete võimekuse tõstmine läbi turundustegevuste tõhustamise;
  2. Maakonna turunduse ja investoreid toetava tugitegevuste tulemusena maakonda tulevad investeeringud ja uued töökohad;
  3. haridus-uuenduslike printsiipide rakendamine maakonna koolides.

Täpsemalt on plaanis järgmised tegevused:

1. Turunduse tõhustamise arenguprogramm mikroettevõtetele
Programm koosneb kuuest moodulist ja tagasisidestamise seminarist.
Moodulid: 
1. Tarbijapsühholoogia , äriklientide otsustusprotsess ja sihtturundus
2. Konkurentsistrateegia ja positsioneerimine
3. Väärtuspakkumise loomine
4. Internetiturundus: kodulehe kasutusmugavus, SEO ja SEA
5. Internetiturundus: sotsiaalmeedia kasutamine kommunikatsioonis ja müügiks
6. Kliendisuhete juhtimine
7. Ettevõttepõhiste soovituste ja koolitaja tagasisidestamise seminar
Kõigi kuue mooduli praktilistes töötubades seotakse teoreetilised teadmised praktiliste hands-on ülesannete läbiviimisega. Peale iga moodulit saavad osalejad arendusülesande oma ettevõttega seonduvalt, millele nad saavad koolitajalt tagasiside. Ettevõtjatele on ülesannetega toimetulekuks käepärast Läänemaa Arenduskeskuse nõustaja. 
Seitsmendal seminaril saavad  ettevõtte tegevusvaldkonnaga seonduvat nõu turunduseksperdilt. Samuti saavad osalejad anda tagasiside kogu programmile.
Lisandväärtusena sisaldab arenguprogamm võimalust 2- 4 ambitsioonikamat ettevõtet aastas saavad personaalset turundusvaldkonna nõustamistuge otse koolitajalt.

Arenguprogrammi elluviimise korraldab Läänemaa Arenduskeskus.
 
2. Maakonna turundus ja investorteenindus  
Koostöös EASi välisinvesteeringute keskuse (VIK) ja Lääne-Eesti regionaalse investorkonsultandiga (RIK) on võõrustatakse  võimalike investeeringutega seonduvaid külalisil, suheldakse olemasolevate investoritega, külastatakse ja korraldatakse temaatilisi üritusi, vastatakse   investorpäringutele. 

Läänemaa Arenduskeskuse ülesandeks on võrgustikulisele koostööle lisaks
  • TERE KK  võimaluste turundamine 
  • maakonna sektoranalüüside koostamine, 
  • KOVidega suhtlemine, KOVidelt tulnud päringutele vastamine;
  • maakonna ettevõtluseks sobiva (era-) kinnisvaraturu pidev jälgimine, arendavate ettevõtjate nõustamine;
  • majandus- ja ettevõtlusõpetajatele maakonna turunduse printsiipide tutvustamine;
3Haridusuuendus noorte ettevõtlikkuse edendamise toena
​Läänemaa koolid saavutasid 2014/2015 õppeaasta lõpuks  isekeskis kokkuleppe, et täpsemalt on vaja arenguid seitsmes valdkonnas: 
1) luua sobiv keskkond koolides,
2) kaasata kogukond (sh õppetöö läbiviimisesse ja kavandamisse),
3) planeerida õppetööd kollegiaalselt, luua lõimitud ainekavad ja viia sisse üldõpetus - esialgu esimeses kooliastmes,
4) arendada üldpädevusi,
5) rakendada aktiivõppemeetodeid,
6) arendada digipädevusi ja digitaalset kirjaoskust, 
7) tagasisidestada õpilase arengut individuaalselt. 
 
Uuenduste elluviimiseks korraldatakse  sh valdkondlikke koostööüritusi,  koolitusi, õppereise, vahendatakse koolide omavahelist koostööd , arutletakse uuendusküsimusi koolide juhtkondade tasandil ja tehakse metoodiline koostööd Tallinna Ülikooliga. Haridusuuenduse tegevustega saab lähemalt end kurssi viia http://lhuu.weebly.com/


Rahastab: 
 

LIITU UUDISKIRJAGA
«
»

Järgmised sündmused Events archive

Leia meid Facebookist! 


Läänemaa Arenduskeskus viib ellu meetme "Piirkondade konkurentsivõime tugevdamise" tegevuse
"Piirkondlikud algatused tööhõive ja ettevõtlikkuse edendamiseks"
Lääne maakonna piirkondlike algatuste tugiprogrammi.
Tugiprogramm sisaldab kolme alategevust: 
1) mikroettevõtete võimekuse tõstmine - turunduse tõhustamine
2) maakonna turundus ja investorteenindus
3) Läänemaa Haridusuuendus noorte ettevõtlikkuse edendamise toena.