Küsimused ja vastused

Kui sa ei leia  enda küsimusele vastust, siis pöördu Läänemaa Arenduskeskusesse.


1. Kas MTÜ liikmete üle tuleb arvestust pidada või piisab kui on teada, et MTÜ juhatuses on 2 liiget?

2: Milline nimi sobib MTÜle ning kas see peab sisaldama MTÜ lühendit või täies pikkuses väljakirjutatut?

3. Kuidas välja arvata ühingust liikmeid, kes pole peaaegu kaks aastat ühenduse tegevuses osalenud?

4. Kes on vabaühenduse vabatahtlik?

5. Mis juhtub, kui äriregistri registrikaardil (B-kaardil) olevate juhatuse liikmete volituste tähtaeg on möödas, aga MTÜ üldkoosolek pole õigeaegselt kokku tulnud ja uut juhatust valinud?
KÜSIMUS 1: Kas MTÜ liikmete üle tuleb arvestust pidada või piisab kui on teada, et MTÜ juhatuses on 2 liiget?

VASTUS: MTÜ liikmete üle tuleb arvestust pidada ja selle korraldab MTÜ juhatus. Äriregistrile tuleb vähemalt kord aastas majandusaasta aruandes teada anda ka ühenduse liikmete arv. Teadmisest, et MTÜ juhatuses on 2 liiget, ei piisa, sest juhatuse liige ei pea olema alati ühenduse liige (v.a kui selline nõue on toodud ära põhikirjas).
 
KÜSIMUS 2: Milline nimi sobib MTÜle ning kas see peab sisaldama MTÜ lühendit või täies pikkuses väljakirjutatut?

VASTUS: MTÜde seaduse § 4 kohaselt peab nimi selgesti erinema teistest registrisse kantud mittetulundusühenduste nimedest, see ei tohi eksitada ühingu eesmärgi, tegevuse ulatuse ega vormi osas. Nimi ei tohi olla vastuolus heade kommetega ning peab olema kirjutatud eesti-ladina tähestikus.
Mittetulundusühingu nimi peab sisaldama eestikeelset täiendit, mis viitab sellele, et tegu on isikute ühendusega. Nimi ei pea tingimata sisaldama täiendit mittetulundusühing, selle asemel võib nimes kasutada täiendit, mis viitab sellele, et tegemist on isikute ühendusega. Selliseks täiendiks võib olla näiteks ka ühing, selts, kogu, koda, klubi, föderatsioon, liit, keskliit, ring, sõpruskond, erakond, korteriühistu jne.
Põhikirjaga võib ette näha, mismoodi rahvusvahelises suhtluses MTÜ nime tõlgitakse. Kuid mitut erinevat ametlikku nime (näiteks üks eesti ja teine inglise keeles) seadus ei luba.
Tekst: mty.arenduskeskused.ee

KÜSIMUS 3: Kuidas välja arvata ühingust liikmeid, kes pole peaaegu kaks aastat ühenduse tegevuses osalenud?

VASTUS: MTÜ seadus ütleb, et liikme võib ühingust välja arvata põhikirjas sätestatud korras. Põhikirjas võib ette näha, et liikme väljaarvamise otsustab kas juhatus või üldkoosolek. Liikme võib välja arvata põhikirjasätete täitmata jätmise või ühingu maine kahjustamise eest või muudes põhikirjas toodud põhjustel. Mittetulundusühingust välja arvatud liikmele tuleb tema ühingust väljaarvamise otsusest ja põhjusest viivitamatult teatada.

Tekst: mty.arenduskeskused.ee


KÜSIMUS 4: Kes on vabaühenduse vabatahtlik?
 
VASTUS: Nii mõneski vabaühenduses on tekitanud segadust, kas ühenduse liige on ühtlasi ka vabatahtlik.
Kui inimene astub liikmeks, et toetada ühenduse eesmärke, end arendada, tasub liikmemaksu ning võtab osa ühenduste tegevustest, pole ta sugugi veel vabatahtlik. Vabatahtlik on selline inimene, kellel on ühenduse juures kindel roll ja ülesanded. Näiteks kui inimene tuleb appi konverentsi korraldama või võtab vabatahtlikuna enda kanda terve ühenduse juhtimise. Seega võib ühenduse liige olla vabatahtlik, aga ei pruugi. Vabatahtlik ei pea aga olema ilmtingimata ühenduse liige, sest ühenduse juures saab sageli erinevaid ülesandeid täita ning abikäsi ulatada ka ilma liikmestaatuseta.
Samamoodi ei loeta vabatahtlikuks neid inimesi, kes pole ühenduse liikmed, kuid osalevad ühenduse korraldatud üritustel. Neid on paslikum nimetada osalejateks.
 
Tekst: Anu Viltrop, vabatahtlikud.ee

KÜSIMUS 5: Mis juhtub, kui äriregistri registrikaardil (B-kaardil) olevate juhatuse liikmete volituste tähtaeg on möödas, aga MTÜ üldkoosolek pole õigeaegselt kokku tulnud ja uut juhatust valinud?

VASTUS: Juhatuse liikme kohta äriregistrisse tehtud kanne on deklaratiivne, mitte õigustloov (konstitutiivne).
Ehk siis äriregistri kanne ei ole näiteks kohtus õiguspärane – seal saab tõendada üldkoosolekute protokollidega, et ametis on juba uus juhatus, mis siis, et äriregistris on välja toodud teised nimed. Küll on aga äriregistri kanne oluline ja usaldust tekitav näiteks pangale, projektide menetlejatele jne.
Nemad vaatavad, kes on välja toodud äriregistri registrikaardil (B-kaardil) ja loevad õigeks selle inimese juhatuse liikmena,  kes on seal kirjas.
Seega kui äriregistris oleva juhatuse tähtaeg on lõppenud, kuid üldkoosolek ei ole uut juhatust valinud, siis näiteks panga, menetlejate silmis on registris olevad juhatuse liikmed siiski aktsepteeritavad kui juhatuse liikmed, kuid juriidilises mõttes (kohtus) ei ole neil enam volitusi.
Äriregistri kanne ei tekita ega lõpeta juhatuse liikme volitusi s.t et  kui inimene kustutatakse registrist juhatuse liikme staatusest, kuid sellele ei lisata üldkoosoleku protokolli, siis on ta endiselt juhatuse liikmena vastutav. Samuti kui panna sinna uus inimene ülesse juhatuse liikmena aga ei lisata üldkoosoleku protokolli, siis ei ole ta juhatuse liige. Äriregistri kanne juhatuse liikme kohta kaitseb kolmandaid isikuid, kes võivad kandele tuginedes lugeda juhatuse liikmena registrisse  kantud isiku õigustatuks tehinguid tegema. Kolmandate isikute (näiteks kohalike omavalitsuste, toetusfondide ja programmide, erinevate asutuste ja organisatsioonide) otsustada on,
 kas nad aegunud volitustega juhatuse liikmete esindusõigust aktsepteerivad. Üldjuhul nende esindusõigust ei aktsepteerita.
Nii seniste juhatuse liikmete volituste tähtaja pikendamisest, juhatuse liikmete tagasikutsumisest kui ka uute juhatuse liikmete määramisest
tuleb viivitamatult teavitada registripidajat. Antud juhul tuleb võimalikult kiiresti kokku kutsuda üldkoosolek ja valida kas uus juhatus või
pikendada olemasoleva volitusi. Muudatustest teavitada koheselt ka registrit.

​Tekst: mty.arenduskeskused.ee


​ 


LIITU UUDISKIRJAGA
«
»

Järgmised sündmused Events archive

Leia meid Facebookist! 


Läänemaa Arenduskeskus viib ellu meetme "Piirkondade konkurentsivõime tugevdamise" tegevuse
"Piirkondlikud algatused tööhõive ja ettevõtlikkuse edendamiseks"
Lääne maakonna piirkondlike algatuste tugiprogrammi.
Tugiprogramm sisaldab kolme alategevust: 
1) mikroettevõtete võimekuse tõstmine - turunduse tõhustamine
2) maakonna turundus ja investorteenindus
3) Läänemaa Haridusuuendus noorte ettevõtlikkuse edendamise toena.