Ettevõtlusteadlikkuse programmEttevõtlusteadlikkuse toetusskeemi eesmärk on ettevõtlikkuse kasvatamine, ettevõtluse kasvu soodustamine, ettevõtluskeskkonna arendamine.
 
Sihtgrupp: 
Potentsiaalselt ettevõtlusest hetkel ja kaugemas tulevikus huvitatud ja ettevõtlusega alustada soovivad inimesed
Ettevõtjad (sh. ettevõtete juhid, töötajad ja omanikud)
Ettevõtlusega seotud organisatsioonid
Olemasolevad ja potentsiaalsed investorid
Ettevõtluse arengusse panustavad muud juriidilised või füüsilised isikud
 
Toetusskeemi eesmärk on kasvatada ettevõtlusteadlikkust ühiskonnas tervikuna ja konkreetsetes sihtgruppides ning võimaldada tegutsevatel ettevõtjatel areneda.  Antud toetuskeemi raames ei pakuta ettevõtjale finantstuge.
 
Programmi kõikide tegevuste elluviimise eest vastutab Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus (EAS). EASi ja maakondlike arenduskeskuste parnterkoostöös toetatakse nõustamist ja info jagamist maakondlikes arenduskeskustes, ka Läänemaa Arenduskeskuses järgmiselt:
 
NÕUSTAMISTEENUSED
Kuni 3 aastaste ettevõtete arengunõustamine 
Kõikide ettevõtete baasnõustamine
Starditoetuse eelnõustamine
Infotegevused - ettevõtjate teativtamine toetustest ja tugisüsteemidest    
Proaktiivne tegevus potentsiaalsete ettevõtjate suunal
 
ETTEVÕTLUSTEADLIKKUSE TÕSTMISE TEGEVUSED
Alustava ettevõtja baaskoolituste tugitegevused
Ettevõtluspäeva korraldamine maakonnas
Maakondliku mentorklubi korraldamine
Ettevõtluskonkurss AJUJAHT tugitegevused
 
Perioodil 01.10.15-31.12.16  finantseeriti programmist Läänemaa Arenduskeskuse tööjõukulusid kokku 51 080,60 euro ulatuses, lisaks toetati Rehacare messi külastust 3 660 euroga ja  finantseeriti 2016. a ettevõtluspäeva 3935,66 euro ulatuses.

2017. aastal makstakse palkasid 43 400 eur, finantseeritakse ettevõtluspäeva 5000 euroga, toetatakse  Rehacare messi külastust 4000 euroga ja  ettevõtluse edendamist 3800 euro ja ettevõtjate infohommikute korraldamist 1700 euroga.

 
Toetusmeetmest rahastatakse Lääne-Eesti investorkonsultandi*tegevusi, kelle tööks on Lääne-, Pärnu-, Saare- ja Hiiu maakondade ettevõtluskeskkonna turundamine uutele investoritele, tugitegevused piirkonnas alustavatele investoritele ja olemasolevate välisinvestorite toetamine. 

Investorkonsultandi 2017. aasta eelarve on 75000 eurot.


*- „Ettevõtlusalased tegevused ning projektid ning regionaalse investorteeninduse projekt rahastatakse väliskaubandus- ja ettevõtlusministri 31.03.2015 käskkirja „Toetuse andmise tingimused ettevõtlusteadlikkuse arendamiseks“ alusel Euroopa Regionaalarengufondi vahenditest. 
 


 

LIITU UUDISKIRJAGA
«
»

Järgmised sündmused Events archive

Leia meid Facebookist! 


Läänemaa Arenduskeskus viib ellu meetme "Piirkondade konkurentsivõime tugevdamise" tegevuse
"Piirkondlikud algatused tööhõive ja ettevõtlikkuse edendamiseks"
Lääne maakonna piirkondlike algatuste tugiprogrammi.
Tugiprogramm sisaldab kolme alategevust: 
1) mikroettevõtete võimekuse tõstmine - turunduse tõhustamine
2) maakonna turundus ja investorteenindus
3) Läänemaa Haridusuuendus noorte ettevõtlikkuse edendamise toena.