Ettevõtlik kool

Ettevõtlik kool
Läänemaa Arenduskeskus liitus Ettevõtliku kooli programmiga aastal 2012. Tänaseks on Läänemaa koolide ning lasteaedadega läbi viidud koolitusi ning õppereise Ida-Virumaale saamaks aru, kas meie maakonna õppeasutused ikka on siis piisavalt ettevõtlikud. On selgunud, et oleme tublid, kuid alati on midagi juurde õppida ning jätkame tegevust sel suunal.

„Ettevõtlik kool” on haridusprogramm, mis on alguse saanud Ida-Virumaal ning on suunatud ettevõtliku õppe integreerimisele koolisüsteemi, et tõsta hariduse kvaliteeti ja seeläbi noorte edukust elus.
 
Ettevõtlikus õppes on  hariduse eesmärgiks seatud ettevõtliku hoiaku kujundamine.
 
Milleks õpetada koolis ettevõtlikkust?
Tänases maailmas muutuvad kiiresti nii tehnoloogiad, geopoliitiline situatsioon kui globaalne majandusruum tervikuna. Seetõttu peame suutma õppijaid ette valmistada töökohtadeks, mida veel ei eksisteeri, kasutama tehnoloogiaid, mida pole veel leiutatud ning lahendama probleeme, mida me ei oska täna veel ettegi kujutada.
 
Selle saavutamiseks on õppeprotsess üles ehitatud nii, et:
 - Õpetaja on suunaja ja juhendaja, kes võimaldab  igal õpilasel osaleda talle sobivas rollis ja võtta vastutus oma õppimise eest.
 -  Õppetöö mõtestamiseks on õpitav seostatud reaalse eluga ning seda rakendatakse praktikas kaasates partnereid.  
 -  Teadmiste ja oskuste paremaks omandamiseks kasutatavad õpetajad aktiivõppemeetodeid ja teevad koostööd.  Paraneb  õppeainetevaheline  lõimumine.
 - Õpilane osaleb enda õpitulemuste hindamises.  
 - Ettevõtlik õpe ei ole õppeaine, vaid on aineülese pädevusena ning läbiva teemana rakendatav kõikides õppeainetes (RÕK 2010)
Ettevõtlikku õpet rakendades suureneb õpimotivatsioon, paraneb õpitulemus ja  kujuneb ettevõtlik ehk Tahan –Suudan -Teen :) eluhoiak.
Kuidas Ettevõtlik kool toimib?
Ettevõtlikku õpet on koolides/lasteaedades võimalik läbivalt juurutada, kui ettevõtlikkuspädevuste arendamine seatakse õppetöös eesmärgiks, planeeritakse tegevused selle eesmärgi saavutamiseks kõigile õppijaile ning toimib toetav tugisüsteem. (koolitused, info ja kogemustevahetus, tunnustamine jms.).
Rohkem infot ettevõtliku õppe kohta loe siit

 
Vaata filmi Tahan, Suudan, Teen :) ehk mis on ettevõtlik haridus ja miks on seda vaja: http://www.youtube.com/watch?v=mpx6VZyY5M4
 
Rohkem infot www.evkool.ee
Tahan, Suudan, Teen :)
Can do, Will do :)LIITU UUDISKIRJAGA
«
»

Leia meid Facebookist! 


Läänemaa Arenduskeskus viib ellu meetme "Piirkondade konkurentsivõime tugevdamise" tegevuse
"Piirkondlikud algatused tööhõive ja ettevõtlikkuse edendamiseks"
Lääne maakonna piirkondlike algatuste tugiprogrammi.
Tugiprogramm sisaldab kolme alategevust: 
1) mikroettevõtete võimekuse tõstmine - turunduse tõhustamine
2) maakonna turundus ja investorteenindus
3) Läänemaa Haridusuuendus noorte ettevõtlikkuse edendamise toena.